author Image

Vở thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' lập 2 kỷ lục Việt Nam