author Image

Việt Nam thu hồi 3 sản phẩm chì kẻ mắt, nước hoa của Dior