author Image

Việt Nam lần đầu ghép phổi thành công từ người hiến chết não