author Image

Tôi mang 6 bộ đồ để đi Đà Lạt 2 ngày có đủ hay không?