author Image

Tò mò vì lần đầu thấy trâu, khách Tây bị húc trọng thương