author Image

Sư tử ngoạm cổ chủ vườn thú, kéo vào bụi rậm ở châu Phi