author Image

Sân golf ở Huế cho phép trồng lúa để tạo thu nhập cho người dân