author Image

'Rùa đá' khổng lồ một năm nổi một lần trên sông ở Trung Quốc