author Image

Phố cổ Hà Nội năm 1959 qua tay máy người châu Âu