author Image

Nữ cơ trưởng Thái Lan đầu tiên xuất thân từ hoa hậu