author Image

Nơi người dân sống theo lối cổ, 10 người ngủ chung một giường