author Image

Nhiều bệnh viện lập chốt công an, thuê người dạy võ cho bác sĩ