author Image

Nhân viên nhổ nước bọt vào đồ ăn, trèo lên bàn định đánh khách