author Image

Nhà hàng ở Đà Nẵng bị tố tính phí phục vụ 2 triệu, dùng hoá đơn tiếng Trung