author Image

Người phụ nữ mù ở Sài Gòn dò dẫm đến bệnh viện hiến tạng