author Image

Người dân Anh kêu gọi Thủ tướng ban lệnh cấm ăn thịt chó