author Image

Ngôi biệt thự vua Bảo Đại tặng thứ phi Phi Ánh ở Đà Lạt