author Image

Một thanh niên vào viện cấp cứu với cái bát buộc chặt trên bụng