author Image

Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi thành công từ người cho chết não