author Image

Lần đầu thả muỗi vằn phòng sốt xuất huyết trên đất liền Việt Nam