author Image

Khách xếp hàng dài vào tiệm mì 70 năm sắp đóng ở Hong Kong