author Image

Khách Trung Quốc mang tổ kiến 5 kg lên máy bay về ngâm rượu