author Image

Khách Nga sốc khi người Việt hẹn 5 phút, nhưng phải đợi rất lâu