author Image

Hầu hết nạn nhân vụ cháy chung cư ở Sài Gòn bị bỏng hô hấp nặng