author Image

Hãng hàng không 'bay' mọi nơi nhưng không hề cất cánh