author Image

Du khách Trung Quốc cố tình cưỡi ngựa đá 1.000 năm tuổi