GYM Thùy Sport – 67 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang