author Image

Để chó ngồi cùng phi cơ riêng, chủ bạo tay chi 30.600 USD