author Image

Cuộc sống của người dân Vĩnh Long hơn 90 năm trước