author Image

Cụ ông Phú Thọ mắc sỏi mật ở tuổi 101