author Image

Cố tạo dáng chụp ảnh, tài xế Ấn Độ bị gấu vồ chết