author Image

Chợ Lớn năm 1991 qua ống máy người Pháp