author Image

Chợ Bến Thành hơn 90 năm trước, khi xe máy chưa xuất hiện