author Image

Bệnh viện vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng khánh thành ở miền Tây