author Image

Bác sĩ hai viện ở Sài Gòn hợp sức cứu người đàn ông bị đâm thủng tim