author Image

Bác sĩ hai viện ở Sài Gòn hợp sức cứu người bị đâm thủng tim