author Image

Bác sĩ cứu mạng thiếu phụ dính mìn ở Quảng Bình