author Image

Bác sĩ Ấn Độ lấy bàn chân bị cắt bỏ làm gối cho bệnh nhân