author Image

Ảnh hiếm về cuộc sống ở Vũng Tàu hơn 50 năm trước