author Image

Ảnh đen trắng về Sài Gòn những năm 1960 của nhà báo Pháp