author Image

Ảnh Đà Nẵng hơn 60 năm trước qua góc máy của người Mỹ