author Image

20 năm sau khi khỏi bệnh ung thư, cô gái trở thành bác sĩ nhi